Payroll Outsourcing Service บริการรับทำเงินเดือน และงานด้านบุคคล

฿12,500.00

Payroll Outsourcing Service บริการรับทำเงินเดือน

ลดความยุ่งยาก และเวลาในการจัดทำเงินเดือน ด้วยระบบการจัดการข้อมูลด้วย ซอฟท์แวร์ประมวลผล และบุคคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม มีทักษะการให้บริการอย่างดี

ช่วยรักษาความลับในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการลาออกของพนักงานทำเงินเดือน

ลดต้นทุนในการจัดซื้อซอฟท์แวร์ การบำรุงดูแลรักษา การฝึกอบรมพนักงานในการใช้งาน ความรู้ด้านกฎหมาย การวางระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำเงินเดือน

ลดความผิดพลาด ลดภาระในการพิมพ์เอกสาร และการติดต่อสื่อสาร ในการจัดทำเงินเดือน

ตรวจสอบง่าย ได้รายงานที่ดี ในรูปแบบที่ต้องการ

เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดี ให้องค์กร และสร้างความพร้อมในการดำเนินธุรกิจที่รวดเร็ว ลดเวลาในการวางระบบด้วยผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

บริการรับทำเงินเดือน

บริการของเรา ช่วยอะไรลูกค้าได้บ้าง

ลดความยุ่งยาก และเวลาในการจัดทำเงินเดือน ด้วยระบบการจัดการข้อมูลด้วย ซอฟท์แวร์ประมวลผล และบุคคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม มีทักษะการให้บริการอย่างดี

ช่วยรักษาความลับในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการลาออกของพนักงานทำเงินเดือน

ลดต้นทุนในการจัดซื้อซอฟท์แวร์ การบำรุงดูแลรักษา การฝึกอบรมพนักงานในการใช้งาน ความรู้ด้านกฎหมาย การวางระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำเงินเดือน

ลดความผิดพลาด ลดภาระในการพิมพ์เอกสาร และการติดต่อสื่อสาร ในการจัดทำเงินเดือน

ตรวจสอบง่าย ได้รายงานที่ดี ในรูปแบบที่ต้องการ

เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดี ให้องค์กร และสร้างความพร้อมในการดำเนินธุรกิจที่รวดเร็ว ลดเวลาในการวางระบบด้วยผู้เชี่ยวชาญ

ลักษณะงานที่ให้บริการ

 • คำนวณเงินเดือนค่าล่วงเวลา หักเงินขาด ลา มาสาย ค่ากะ เงินพิเศษ ค่าครองชีพ เงินกู้ยืม รายได้ รายหักอื่น ภาษีหัก ณ.ที่จ่ายประกันสังคม เงินกองทุนสะสม พนักงานรายวัน / รายเดือน / รายชิ้น / รายเหมา
 • คำนวณ ชั่วโมงโอที ขาดงาน มาสาย ลางาน สรุปรายบุคคล รายแผนก รายวันที่ รายงวด รายเดือน รายปี
 • จัดทำเอกสารหรือไฟล์ส่ง ธนาคาร กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
  • วางระบบและสำรวจข้อมูล นโยบาย ในการจัดการข้อมูลพนักงาน เวลาเข้าออก แบบฟอร์มเอกสาร
 • ติดตั้งซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ เพื่อจัดเก็บ บันทึก จัดการข้อมูล และจัดส่งข้อมูลเพื่อทำเงินเดือน
  • รายงานสรุป Attendant รายวัน รายงวด สถิติการขาด ลามาสาย พนักงานที่ไม่ได้บันทึกเวลา
 • พิมพ์Slip เงินเดือนแบบคาร์บอน /ใส่ซอง แจกพนักงาน/ส่งไปรษณีย์ หรือไฟล์ PDFส่งผ่าน E-mail
 • พิมพ์ รายงานสรุปการจ่าย ค่าแรง ตามงวด ตามเดือน สะสมตามปี
 • แจ้งเตือนเมื่อหนังสือสัญญาจ้างงานใกล้หมดอายุ ใกล้ครบทดลองงาน ลาเกินกำหนด ขาดงานเกิน3วัน
 • บริการค้นหาข้อมูล เรียกดู สั่งพิมพ์ ผ่านระบบ Cloud ด้วยอินเตอร์เน็ต และรหัสรักษาความปลอดภัย โดยไม่มีสิทธิแก้ไขข้อมูล
 • บริการสำรองฐานข้อมูล และ Backup ข้อมูลรายปี และส่งมอบข้อมูลให้ลูกค้า ในกรณีที่ต้องการข้อมูล หรือยกเลิกบริการ

• บริการวางระบบ ติดตั้งซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูลสะสม ฝึกอบรมพนักงาน ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน นโยบายทำเงินเดือนเอง
• รายงาน/ไฟล์ส่งธนาคาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,  กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม แจ้งพนักงานเข้าใหม่ พนักงานออก ขอบัตรรับรองสิทธิ
• รายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำปี (สท.4)
• ออกหนังสือรับรองเงินเดือน ,หนังสือสัญญาจ้างงาน, ใบผ่านงาน และแบบฟอร์มเอกสารด้านบุคคลอื่นๆ
• รายงานสิ้นปีเพื่อส่งให้หน่วยงานราชการ ภงด1ก , ภงด 91 ,หนังสือรับรอง50 ทวิ แบบ กท.20
• ป้องการการรั่วไหลของข้อมูล ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ใช้ Password ในการเปิดไฟล์รายงาน
• มาตรฐานการทำงานที่เป็นมืออาชีพ มีคุณภาพสูงทั้งในเรื่องความถูกต้อง การตรงต่อเวลา และการรักษาความลับของลูกค้า
ค่าบริการ  ตามจำนวนพนักงานและ Package การบริการที่เลือก มีอัตราพิเศษสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและ SME