บริการคำนวณเงินเดือน ค่าจ้าง และจัดการข้อมูลระบบบริหารงานบุคคคล

฿100.00

บริการคำนวณเงินเดือน ค่าจ้าง และจัดการข้อมูลระบบบริหารงานบุคคคล

ลดความยุ่งยาก และเวลาในการจัดทำเงินเดือน ด้วยระบบการจัดการข้อมูลด้วย ซอฟท์แวร์ประมวลผล และบุคคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม มีทักษะการให้บริการอย่างดี

ช่วยรักษาความลับในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการลาออกของพนักงานทำเงินเดือน

ลดต้นทุนในการจัดซื้อซอฟท์แวร์ การบำรุงดูแลรักษา การฝึกอบรมพนักงานในการใช้งาน ความรู้ด้านกฎหมาย การวางระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำเงินเดือน

ลดความผิดพลาด ลดภาระในการพิมพ์เอกสาร และการติดต่อสื่อสาร ในการจัดทำเงินเดือน

ตรวจสอบง่าย ได้รายงานที่ดี ในรูปแบบที่ต้องการ

เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดี ให้องค์กร และสร้างความพร้อมในการดำเนินธุรกิจที่รวดเร็ว ลดเวลาในการวางระบบด้วยผู้เชี่ยวชาญ

ลักษณะงานที่ให้บริการ

 • คำนวณเงินเดือนค่าล่วงเวลา หักเงินขาด ลา มาสาย ค่ากะ เงินพิเศษ ค่าครองชีพ เงินกู้ยืม รายได้ รายหักอื่น ภาษีหัก ณ.ที่จ่ายประกันสังคม เงินกองทุนสะสม พนักงานรายวัน / รายเดือน / รายชิ้น / รายเหมา
 • จัดทำเอกสารหรือไฟล์ส่ง ธนาคาร กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
  • วางระบบและสำรวจข้อมูล นโยบาย ในการจัดการข้อมูลพนักงาน เวลาเข้าออก แบบฟอร์มเอกสาร
 • ติดตั้งซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ เพื่อจัดเก็บ บันทึก จัดการข้อมูล และจัดส่งข้อมูลเพื่อทำเงินเดือน
  • พิมพ์Slip เงินเดือนแบบคาร์บอน /ใส่ซอง แจกพนักงาน/ส่งไปรษณีย์ หรือไฟล์ PDFส่งผ่าน E-mail
 • พิมพ์ รายงานสรุปการจ่าย ค่าแรง ตามงวด ตามเดือน สะสมตามปี
 • รายงาน/ไฟล์ส่งธนาคาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม แจ้งพนักงานเข้าใหม่ พนักงานออก ขอบัตรรับรองสิทธิ
  • รายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำปี (สท.4)
  • ออกหนังสือรับรองเงินเดือน ,หนังสือสัญญาจ้างงาน, ใบผ่านงาน และแบบฟอร์มเอกสารด้านบุคคลอื่นๆ
  • รายงานสิ้นปีเพื่อส่งให้หน่วยงานราชการ ภงด1ก , ภงด 91 ,หนังสือรับรอง50 ทวิ แบบ กท.20
 • บริการสำรองฐานข้อมูล และ Backup ข้อมูลรายปี และส่งมอบข้อมูลให้ลูกค้า ในกรณีที่ต้องการข้อมูล หรือยกเลิกบริการ
 • บริการวางระบบ ติดตั้งซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูลสะสม ฝึกอบรมพนักงาน ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน นโยบายทำเงินเดือนเอง
  • ป้องการการรั่วไหลของข้อมูล ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ใช้ Password ในการเปิดไฟล์รายงาน
  • มาตรฐานการทำงานที่เป็นมืออาชีพ มีคุณภาพสูงทั้งในเรื่องความถูกต้อง การตรงต่อเวลา และการรักษาความลับของลูกค้า
  ค่าบริการ ตามจำนวนพนักงานและ Package การบริการที่เลือก มีอัตราพิเศษสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและ SME
 • เอกสารแนะนำบริการ Payroll Outsourcing Service
Compare

รายละเอียด

บริการคำนวณเงินเดือน ค่าจ้าง และจัดการข้อมูลระบบบริหารงานบุคคคล

Human Resource and Payroll outsourcing Service

รูปแบบการให้บริการ ด้านการจัดทำรายการผลตอบแทนพนักงาน Payroll Outsourcing Service

 1. การคำนวณ ชั่วโมงทำงาน มาสาย และหักเงินขาดงาน และบันทึกข้อมูลการใช้สิทธิการลา  โดยใช้ข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา และข้อมูลการลา และโอที ตารางกะ จากซอฟท์แวร์ระบบงาน หรือ EXCEL
 2. การคำนวณค่าตอบแทนพนักงาน และรายได้ รายหักอื่น  ภาษี ประกันสังคม เงินสะสม เงินกู้ยืม หักเงินประกัน พร้อมรายงานการจ่าย ประจำงวด  สรุปรวมประจำเดือน สลิปค่าแรงรายงวด สรุปรายแผนก พร้อมรายงานวิเคราะห์การจ่ายค่าแรงรายงวด ปรับปรุงข้อมูลพนักงานที่เกี่ยวข้องในการคำนวณตามที่ได้รับแจ้งมา เตรียมรายงาน หรือไฟล์ข้อมูลเพื่อนำจ่ายค่าแรงผ่านบริการของธนาคาร
 3. ยื่นภาษีรายเดือน รายปี  ประกันสังคม แจ้งรับ แจ้งออก ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน   ออกหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน
 4. อัพโหลดข้อมูลค่าแรง จ่ายผ่านธนาคาร
 5. จัดทำรายงาน ด้านบุคคล อัตรากำลังคนตามแผนก อัตรากำลังตามอายุ /อายุงาน  ความเคลื่อนไหวกำลังคน รายงานพนักงานเข้าใหม่ ออก พ้นทดลองงาน ทะเบียนลูกจ้าง ประจำเดือน รายงานตั้งสำรองเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง  ตรวจสอบเอกสารด้านบุคคล กรณีรับพนักงานเข้าใหม่ เปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคาร เปลี่ยนที่อยู่ สิทธิการหักค่าลดหย่อนภาษี จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน การจัดทำรายงานอื่นๆ ตามข้อตกลง
 6. ให้คำปรึกษาพนักงานด้านการใช้สิทธิประกันสังคม การใช้สิทธิตามระเบียนข้อบังคับบริษัทฯ การจัดการด้านสวัสดิการพนักงาน และร่วมประชุมตามวาระต่างๆ

บริการอื่นๆ

 1. การจัดการด้านการประเมินผลการปฎิบัติงาน
 2. การจัดทำแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งจากภายใน และภายนอก การจัดกิจกรรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และวัฒนธรรมที่ดีในการปฎิบัติงานให้พนักงาน
 3. การจัดการด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัย และอาชีวะอนามัย การจัดการห้องพยาบาล และทีมพยาบาล
 4. การจัดทำแผนการประกันสุขภาพพนักงาน
 5. การวางแผนด้านกำลังคนเพื่อสอดรับกับ แผนการดำเนินงานของกิจการ และสร้างความมั่นคงด้านกำลังคน

รูปแบบการคิดค่าบริการ

 1. ค่าบริการแบบเหมา  โดยจะมีบริการเข้าไปประจำเพื่อตอบคำถามหรือให้คำปรึกษา เดือนละ 1-2 วันตามตกลง เหมาะกับลูกค้าที่ใช้บริการข้อ 5  และ 6 ด้วย โดยคิดแบบเหมาตามจำนวนพนักงาน
 2. ค่าบริการตามจำนวนพนักงาน กรณีที่ใช้บริการเฉพาะในส่วนของ 1 – 4 โดยอัตราค่าบริการ จะมีค่าบริการคงที่ และค่าบริการต่อรายตาม บริการที่เลือกว่าต้องการบริการใดบ้าง

การเสนอราคาค่าบริการ ต้องมีการสำรวจความต้องการในการใช้บริการ รูปแบบในการจัดเก็บรวมรวบข้อมูลเพื่อส่งคิดเงินเดือนของลูกค้า  จำนวนพนักงานและชนิดบริการ

ทางบริษัทฯ ยินดีเข้าพบเพื่อให้คำปรึกษา และเสนอราคาให้ตรงกับความต้องการในการใช้บริการที่สุด

โทร 02-888-8285, 086-6044438 , 089-8260638 , 083-854-4445  อีเมล์ esolutionwork@yahoo.com